Geschicht

D’Kêrcher Musek

Vum Kremer Pir (Groens Pir)

aus dem Joer 1953 (fir de 50 Gebuertsdag vun der Musek)

So‘ we‘ de Mensch, wann en an eng aner Liewensphase antrett, sech an Gedanken zreckversetzt, seng Vergângenhét an seng Erönnerungen bis an dKannerzeit virun dem Géscht erlascht zée le’sst, so‘ gét et haut och eiser Musek. Och sie erönnert sech un die Zeit vu virun 50 Joer, wo sie gegrönnt ass gin.

D’Leid vun Kérch waren de‘ Zeit kleng Baueren an Dôle’hner, Arbechter de‘ zu Stengefort ob der Schmelz oder um Kalleksuewen geschafft hun; et waren Kollemänner, Kreizemécher an Fo’erleit. D’Kollemänner hun zu Kèrch oder um Schwârzenhaff gebrach, an d’Fo’erleit sin mat de Steng alt bis an d’Minettsgegend gerullt. Zu Simmer huet du schon eng Musek bestanen, an hiren Dirigent, e gewessenen Här Pütz aus der Stâd, dien och e Museksgeschäft hât, ass emmer zu Kèrch a Reitesch (Café Thll) angeke’ert an en huet de Kollemänner, wann se vun der Arbecht komm sin an do hire Kareli gepo’tzt hun, vun der Musek geschwât. Derbei ko’m nach, dass och um Schwarzenhaff de Bedos Ed (M. Moes Edouard) geschafft huet e jonge Borscht vun 16 Joer, dien Trompette geblosen huet dass et e Genoss war. Die Kèrcher hu mat Begéschterung nogelauschtert an dun ass d’Iddi entstanen, selwer ze spillen an eng Kèrcher Musek ze grenden.

Dese Gedanken ass de ganzen Wanter vum Joer 1902 duerch Duerf gegéschtert bis am Summer 1903 am Fûrt Éscht gemâcht, go’f.

D’Jongen aus Reitesch (Thill), den Néckel, den Nikela an den Jang; aus Tillen (Barthel), de Jang an den Hâri; aus Groens (Kremer), de Nikela an de Jang; an Jâken hir Jongen (Fournelle) waren et, de fir d’Éscht un d’Leit appele’ert hun.

An heller Begéschterung hun sech 60 Mann gemellt, jonger an âler, de berét waren dem Verein beizetrieden. Mé eng Musek kascht Geld! Wo‘ d’Suen hier huelen fir den Dirigent, fir d’lnstrumenter an fir all de‘ vill aner Sâchen? Et waren d’Memberen virun allem, de‘, mat engem Idéalissem we leider all Dâg me‘ rar get, bei gesteiert hun. 10 Mark Entréesgeld hun se bezuelt fir an eng Musek ze kommen, de‘ emol nach keng war. Zwielef Frang an en halwen waren de‘ Zeit vill Geld, wann é bedenkt, dass e gudden Arbechter dun 3 Frang an e Sténhéer hechstens 4 Frang den Dâg verdingt huet.

En Humpen oder en Karleli huet, fir ze vergleichen, du 4 ganzeger Sou kascht. Doniewent hun dann eis Musekskandidaten nach 2 Mark de Mo’nt bezuelt an all Ke’er an der Pro’f hun se lanscht d’Boxebén gegraff an véer Su berappt fir den Dirigent ze bezuelen. De‘ vill Käschten, an dann och well den Dächen Schroeder ganz ge’nt dien neien Verein agestallt war, hun d’Musekbegéschterung e we’neg gestopt; mé et sin dach e Stécker 30 bliewen dé den Solfège, dien die jongen Moes Ed. bei Reitesch an der Wîrtsstuff gehalen huet, iwerstanen hun.

Den Ed huet fir all Pro’f 2 Frang, d’Nuetszopp an de Muergeskaffi kritt. Dun ass et driwer hier gângen fir d’lnstrumenter ze kâfen. Den e’schte President, den Schneidesch Jâk (Schmit), ass mat de Jongen vun Haus zu Haus gângen, dass d’Leit hinnen d’Juegdgeld, wat de‘ Zeit fälleg war, sollten iwerlôssen. D’Affär hat Succès, an den Notär Hemmer vun der Cap huet der Musek 900 Frang ausbezuelt. Et go’wen 30 fonkelnei blenkeg Kofferinstrumenter kâft an den Här Wieglieb aus der Merciermusek vu Letzeburg huet sech drun gin, fir senge Kandidaten d’SpiIIen beizebrengen. D’Prowen go’wen beim Schreinermisch (Schmit) ob der Schreinerei gehâlen, an dien e’schte Marsch, en huet «Par la Flandre» gehéscht, huet den Dirigent an d’Musikanten mueneg Dreps Schwéss kascht. Nach haut zielen se an der Musek, den Här Wieglieb hätt emmer zu engem Trombonnist, dem Riese Jék gesot: „lm Schweisse deines Angesichtes sollst du die Posaune blasen“.

Et huet nit lang gedauert du hun se voller Fréd hiren e’schten Tour durch Duerf gemacht. Se hâten Kâpen kritt, bâl eso‘ we‘ d’Kantonnger der haut hun, an jidferén huet derfir en Dâler geblecht. An engem Stéck go’f de «Par la Flandre» gespillt an d’Geld soll bei déer Geléenhét nömmen eso‘ an d’Musekskéss gerént sin. Fir en Dâler krût én eng Tusch gespillt. Hei sin d’Nimm vun der e’schter Besetzung, eso‘ weit mer se eröm fond hun. An der Melodie waren: Reitesch (Thill) Jang, den Nékkel an den Nikela, Riese Mätti (Déppl’ge’ssesch), Delcourt Nicki, Brâken Ton (Scholtus), de Sténfränzen (Heirendt), Schreinesch Neckelchen (Ewert), Schummesch Tèd (Jeitz), Jentgen Hâri, Roben Misch, Werner Jang an Thill Jamper
Altos hâten: Ries Dom., Monertz Misch an de Moritz.
D’Trombonnen hu geblosen: Berens Ed. (Einsweiler), Ries Jék an de Schreinermisch (Schmit)
3 Baritoen: Groens Jang (Kremer), Tille Jang. (Barthel) an Jâken Tunn (Fournelle)
1 Bombardon: Jâken Nicki (Fournelle 2 Tubaen: De Pècks Monn (Hensel) an Tillen Hâri (Barthel). De‘ kleng Tromm hât de Monnesch Misch (Mauer) an die déck huet de Kutschefiss geschloen.

D'Musek am Joer 1932D’Musek am Joer 1932

Dien e’schte Fendel ass 1904 o’ni gro’ssen Tamtam kâft gin. Hien war bis 1928 d’Symbol vum Verein an e leit nach haut am Sall. De Fendelsdre’er war de Merresse Pe’tgen (Birger).

Am Joer 1906, et waren dun schon eng ganz Mass nei Musikanten beikomm we‘ den Delcourts August an de Kesseler Hâri, huet d’Musek zu Guirsch hiren e’schten gro’ssen Concert gin. Sie hat dun schon hiren dretten President, an zwar war no dem Kass Nicki den Här Fournelle gewielt gin, an hien ass et lânge Johre bliewen. D’Rés ob Guirsch go’f mam Zug bis Huewel a vun do zo Fo’ss gemét. Dien âlen Barong vu Guirsch war dien e’schten E’erepresident. Hien ass spèder, am Joer 1919, vum jongen Barong de Wyckersloth aufgele’st gin. Bis an d’Joer 1928 fanne mer den Här Barong all Joer mat sche’nen Zommen als Donnateur an eisen Bicher agedroen. No dem Concert am Schlasspark huet d’Baronnesse vu Guirsch Photoen vun der Musek an och vum Comité gemacht. Och huet se der Fanfare eng gelden Erennerungsmedaille geschenkt, de leider awer spe’der spurlos verschwonnen ass . We‘ 1907 a Reitesch de Sall gebaut war, ass d’Musek, nodém nach eng Zeit bei Le’ne Batti gepro’ft war ginn (zweschen zwé Zemmer go’w eng Wand eraus gerappt), an dén neie Sall geplennert. Dât Plenneren, an spéder e Streit went dem Dirigent, hunn dé e’schte Messel an d’Musek bruecht. Eng Partie vun de Musikanten ass démols ausgetrueden, an ewe‘ et schengt ass doraus dun eis Pompien entstanen. So‘ bâl den Dächen Meyers, e grosse Frend vun der Musek, op Kèrch ko’m, ass d’Musek matt an d’Oktav gangen, an si huet bei all Processio’ne gespillt. Et ass nach haut eso.

Dien e’schten Theater zu Kèrch go’w vun der Musek am Joer 1907 gespillt an et war de Kass Nicki (Seiler) dén als e’schte Kércher op der Bühn stung. D’Traditio’n vum Theaterspillen ass iwrigens bis haut bei der Musek nit afirgerass an si huet bâl al Letzeburger Stécker vum Dicks, vum Duchscher, vum Batty Weber, vum Josy Imdahl a. s. w. opgefo’ert. Am Ufank go’w alt dreimôl am Joer gespillt, so‘ beispillsweis Chrëschtdâg 1917 «D’Joffer Marie-Madeleine» matt enger Recette vun 260 Frang, d’Fuesend «Keng Ro’s o’ni Där» matt enger Recette vun 279,50 Frang, an O’schterdâg «D’nei Police» matt 223,75 Frang.

Am Késbuch sin iwregens interessant Sâchen ze fannen. Mir gesinn dass d’Musek de‘ Zeit en Subsid vun der Regierung kritt huet. De‘ war awer lues am bezuelen, well önner dem 10.Juni 1917 stét: „Subsid von der Regierung vom Jahr 1915, 40 Franken“. Dat selwecht Jo’er go’w eng Rés op Schengen gemacht, de‘ jidderén aus senger Täsch bezuet huet. Den Här Collart vu Schengen huet bei der Geléenhét 50 Frang an dKés ginn. Am Joer 1918 fanne mer de 4. August ageschriewen: Erhalten von Notar Hemmer vor den Wahlen 125 Franken. ErhaIten von Ungenannten vor den Wahlen 62.50 Franken. (We‘ et schengt waren de‘ 62.50 Frang vun der Konkurrenz).

1919 huet d’Gemeng dén e’schte Subsid ginn, et waren 250 Frang. Da firanne mer eröm e Subsid 1921 vun 300 Frang, 1925 vun 300 Frang an 1926 vu 500 Frang. Am Joer 1919 sin nei Kâpe bestallt gin, an all Member huet 4 Frang beigeluegt. Du war et och we‘ dât allere’scht Waldfest aus der ganzer Emge’gend op den «Heisercher» vun déne Kârcher opgezun go’w. D’Brauerei Funck-Erdmer war matt enger ganzer Roll Be’er iwer d’Stecker bis uewen op d’Kopp gefuer. Danzmusek huet geschaâlt duerch den Eischdall a bis no Stengefort an Habscht. An déer gliddeger Hetzt huet den Humpen déen Onmass Leit eso‘ gudd geschmacht, dass owens keng Dröps me‘ an de Fässer war.

Am Késbuch fanne mer: 25.6.1919. Ausgaben vom Waldfest total 2.357,20 frs. Einnahmen vom Waldfest total 2.609,20 frs. Mé dat nächst Joer gong et scho besser, du war de Erle’s 2.246 Frang an d’Käschten 1.390,50 Frang. De Gebrauch, den Hämmelsmarsch spillen ze goen, ass am Joer 1921 agefo’ert ginn an huet 788 Frang abruecht. Dât zwét Joer waren et nach 599,50 Frang. No enger Paus vun 3 Joer, vun 1925 un, ass et zur Traditio’n ginn. An dém selwechte Joer go’w och dén éschte Mékränzchen an eisem Duerf gemâcht. D’E’erememberen waren de‘ Zeit nach denn gese’nt. Et waren am Joer 1920 z. B. 18 Steck, an zwar: J. Ries, Goeblange, Ferd Laurent, Koerich, J. Hensel, Koerich, Ed. Einsweiler, Koerich, Fr.Jung, Koerich, Nic. Audun, Goetzingen, Hoffmann, Schüttringen, E. Zoenen, Koerich, J. P. Scholer, Windhof, Millemeister, Hobscheid, J. B. Reuter , Koerich, Baron de Wyckerslooth, G. Hartert, Cap, J. Hoffmann, Cap, Michel Maar, Koerich, N. Hensel, Koerich, Albert Krier, Koerich, P Schuler, Goeblange. Si hun zesummen 597,50 Frang bezuelt, dât waren am Duerchschnett 33 Frang op de Kapp. We‘ der gesitt huet d’QuaIite’t d’Quantite’t ersât.

D’ZueI vun de Musikanten huet an déne Joeren zweschen 20 a 25 Mann geschwankt. D’Dirigente waren: Moes Ed., Steinfort, Wieglieb (Merciersmusek), Muller (Militär aus Arel), Charlé (Steinfort), Albrecht (Militär vu Letzeburg), Thill Nic. , Koerich, Heirendt Philippe, Thill Nic. , Moes Ed., Ewen Nic., (Militär vu Letzeburg), Hausemer, Kleinbettingen, Feller Paul
Steinfort, Hoffmann Marcel, Steinfort, Moes Ed., Hensel Toni.

Vun deser lânger Rei ass besonnesch den Här Moes, dien dén e’schte Solfége gehâlen huet an duerno, am Lâf vun de Joeren nach zwémol d’Dirigenteplâtz iwerholl huet, an dann awer och de Reitesch Nikela (Nic. Thill) ze ernimmen. Als Member vun der Gesellschaft huet hie beim Här Albrecht Stonne geholl a seng musikalesch Kenntschaft weider entweckelt bis hien selwer d’Directio’n vun der Musek konnt iwerhuelen.

Seng Verdingschter an déne lânge Joeren, wo‘ hien des Plâtz matt Fréd an Eifer versinn huet, sinn nach elo a beschter Erönnerung. Och ass den Hensels Toni nit ze vergiessen dien matt enger Gedold an enger Fréd un der Sâch o’nigleichen nom Krich den Neiobbau iwer sech geholl huet. Haut hu mer an der Person vum Här P. Wagner aus der Stâd en dichtegen an e gudden Dirigent fonnt. Lôsse mer d’Präsidenten nach opzielen. Et waren de‘ Hären: Schmit Jacques, Kass Pierre, Fournelle Jean, Delcourt Jean, Portzenem Dominique, Haler J. P , Sinner Henri, Colling J. R, Pütz J. R, Sinner Henri, Colling J. R, An haut den Här Schmit Jean. Mé elo musse mer eröm e beschen zreckgreifen. De‘ zwét Instrumenter (verneckelt) sin enner der Präsidentschaft vum Här Portzenem Ugeschâft gin. Nodem d’Musek an de Joeren nom e’schte‘ Krich zimlech op der He’cht war, huet se am Joer 1928 op Weissen O’schtersonndeg mat 8 Musikanten d’Kommunio’nskanner an d’Kîrch beglét.

Eng ganz Rei Musikanten an de Comité wollten d’KIöppeIe bei d’Tromm geheien. Mé et gong eröm de Bierg op, an enner der Präsidentschaft vum Här Colling go’w nach am selwechte Joer dât 25-jéeregt Jubiläum matt enger Fahnenweih gefeiert. D’GiedeI war d’Madame Betz an de Pätter den Här Henn.

Nodém am Lokal, am Lâf vun de Joeren e puer mol de Propriétaire change’ert hat, ass d’Musek am November 1933 aus dem Café Brink an Dansarts hire Maschineschapp geplönnert an do go’w dun de Plang geschmied, dem Verein eng égen Hémecht ze gin.

Den 3. Dezember 1933 ass den Terrain am Fokkegart kaft gin. D’Plâtz huet 2000 Frang kascht, den Enregistrement 131 Frang. Nodém dât alles boer bezuelt war, blo’wen nach 1454 Frang an der Kés. D’Fuesend 1934 ass de Grondstén geluegt gin. De Sall go’w gebaut, d’Museksjongen, an der Spötzt de Präsident vun démols, den Här Pütz, an d’Leit aus dem ganzen Duerf hun eng Hand ugepâkt.

D’Aweihung vum neie Sall war am Juni 1935. Den Dâg hât en zw’ar nach ké Plafang, mé en hul’t du schon 40.000 Frang kascht. Dât Geld huet den Notär Bourg dem Verein gele’nt, an d’Musikanten hun sech mat hirer Ennerschröft verbirgt. Duerno war et lânge Joeren beim arme Jang, an all Sû ass gekneckt an op d’Schold bezuelt gin. 1937 ass eng Lotterie ausgespillt gin, de‘ é gro’ssen Dél vun der Schold afgedroen huet, mé muenech Member hât awer och e Puer Schung vertreppelt fir senge Billgéen lass ze ginn. Obschon et de‘ Zeit emmer beim Comité gehéscht huet: «Wann et eppes kascht da si mer derge’nt», ass dât Joer de Klésche vun der Musek zum e’schte Môl op Kérch, Giewel a Goetzen bestallt gin. We‘ de Krich ausgebrach ass hât den Notär nach 8000 Frang ze gutt.

Am Krich war d’Vereinstätegkét agestallt gin, mé de Fendel an d’lnstrumenter de zum gressten Dél bei de Musikante verstoppt waren, sin net verluer gângen.

Den Dâg vun der Liberatio’n huet d’Musek sech spontan zesumme fonnt fir d’Hémecht ze spillen, mé den Obbau huet schwe’er Suerge gemâcht. Dén onersetzleche Verloscht, dien den Do’d vun enger ganzer Rei vu jongen an talente’erte Memberen, de‘ hirt Liewen fir dHémecht gin hun, an awer och dât gro’sst Lach, dât den Hânzen Néckel (M. Kesseler Nic. ) , én vun eisen Elsten a Beschten, dien zu Dachau gestuerwen ass, an eise Reihen hannerlôsst huet, ware bal net ze iwerwannen. 8 Musikante waren et, de‘ nom Krich erem Ugefângen hun, an zwar: Thill Jang, Filbig Félix, Colling Hari, Birger Jang, Hensel Toni, Meyer Emile, Kremer Pierre a Straus Pierre. Gleich hun sech awer 16 jong Musikante gemellt, a scho 6 Me’nt duerno go’w dén e’schte Concert gespillt. Enner der Präsidentschaft vum Här Sinner ass et dem Verein se’er gegléckt, sech senger Schold lass ze mâchen, nei Instrumenter ze kâfen a sech erem op fest Fe’ss ze stellen.

D'Musek am Joer 1953 virum MuseksallD’Musek am Joer 1953 virum Museksall

Den 21. Mé 1952 huet sech d’Kèrcher Musek, enner dem Numm «Fanfare Koerich» an eng Gesellschaft o’ni Gewenzwecker emgewandelt, an hir Statuten sin den 23. Juni 1952 am Memorial publize’ert gin. D’Musek huet sech seit hirer Grendung Joer fir Joer un de Festivalen an der ganzer Gegend bedélegt, a sélen huet é Verein emsoss un si appele’ert. Bâl all Joer ass
och en Tour, hei am Land oder an d’Ausland organise’ert gin, mé nit dack ass d’Kés fir d’Keschten opkomm, well et emmer e beschen un der Menz gefélt huet.

Concerts’en huet d’Musek gewe’nlech 5 bis 6 am Joer gin, dovunner eng ganz Partie on friemen Uertschaften. An elo, le’f Kèrcher Musek, tretts de an dén zwéte Foffzeger an, beglét vun de Gléckwensch vun der ganzer Gemeng. Bleiw dât wâts de an der Vergângenhét wars. Eng Duerfmusek, de‘ trei a brâf zur Hémecht hellt. Senk nach lânge Joeren an d’Hierz vun eise jonge Leit d’Le’ft zur Musek an zur Gesellegkét. Du kanns ro’eg an d’Zukunft kucken. Du hues dein égent Haus, de Museksall, dien aus dem kulturelle Liewe vum Duerf net me‘ eweg ze denken ass, an an denge Reihen gét eng ganz Mass jong Borschten, de‘ d’lerwschâft vun hire Pappen mat Fréd a Begéschterung viru fe’eren, zur E’er vun eisem le’we Kèrch a vun eiser Letzeburger Hémecht.

Vive eis Kèrcher Musek

Pit Kremer